Formularz zapotrzebowania pracodawcy

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA PRACODAWCY NA STAŻYSTĘ/PRACOWNIKA w ramach projektu:
„Wykaż się, a będziesz mieć pracę - szkolenia i staże szansą na start zawodowy” nr POWR.01.02.01-08-0029/18
Dane pracodawcy

ZGŁASZAM ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTĘ/PRACOWNIKA
Na danym stanowisku wymagana jestOŚWIADCZAM, IŻ DO ROZPOCZĘCIA STAŻU/PRACY ZAWODOWEJ NA OFEROWANYM PRZEZE MNIE STANOWISKU NIEZBĘDNE JEST SPEŁNIANIE NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW

* Uwaga: Kandydaci na stażystów to absolwenci wyższych uczelni bez doświadczenia zawodowego lub z niewielkim doświadczeniem zawodowym (do 2 lat)


Predyspozycje zawodowe

Kluczowe kompetencje zawodoweInne kompetencje zawodowe
Kompetencje/kwalifikacje komputerowe


Kompetencje językoweDEKLARACJA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STAŻU*

W przypadku sprawdzenia się stażysty na oferowanym stanowisku pracy deklaruję jego zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy w ramach umowy o pracę (co najmniej 1/2 etatu) za wynagrodzeniem zgodnym z przepisami obowiązującego prawa.

(* uwaga: preferowani będą pracodawcy gwarantujący zatrudnienie po stażu)


Skip to content